วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   ฉันเหมือนใคร
                                                                                                                                                            เวลา  6  ชั่วโมง
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
     ว 1.2          ป.3/1         อภิปรายลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว
                   ป.3/2       เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก
                   ป.3/3       อธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและนำความรู้ไปใช้
                                 ประโยชน์
     ว 8.1       ป.3/1       ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
                   ป.3/2       วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม                                          และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
                   ป.3/3       เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
                   ป.3/4       จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
                   ป.3/5       ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ
                   ป.3/6       แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้
                   ป.3/7       บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบคำอธิบาย
                   ป.3/8       นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
     สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างภายนอกที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม และมนุษย์ได้นำความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์

3.  สาระการเรียนรู้
     3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
            1) สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน
         2) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะภายนอกที่ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
         3) ลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
         4) มนุษย์นำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์                       ของพืชและสัตว์
    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)แผนการสอนวิชาภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551
   

        แผนการสอนวิชาภาษาไทย- วรรณคดีวิจักษ์ ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551 เป็นแผนประกอบหนังสือเรียนของ อจท ครับ ซึ่งคุณครูจะโหลดได้จากเว็บ อจท ก็ได้ครับ ตามที่อยู่ด้านล่าง แต่ในที่นี้ได้อำนวยความสะดวกโดยการรวมเป็นไฟล์เดียวเรียบร้อยแล้ว หนังสือในเครือของ อจท ค่อนข้างดี ได้มาตรฐานอยู่ครับ มีลิงค์ให้ดาวน์โหลดแผนและสื่อประกอบให้อีกด้วย1 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   
1   ตัวฉันและตัวเธอ


สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
       การอ่านออกเสียงคำจะต้องอ่านให้ถูกต้อง คล่องแคล่วตามหลักการอ่าน และบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง 
2      ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้                                                             
        2.1   ตัวชี้วัด
                     ท 1.1    ป.1/1       อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
        2.2   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1)  อ่านออกเสียงคำได้
            2)  บอกความหมายของคำที่อ่านได้
3      สาระการเรียนรู้
3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง
            -   การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความ
       3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
            (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
4      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
        4.1   ความสามารถในการสื่อสาร
        4.2   ความสามารถในการคิด
            -   ทักษะการสังเกต
5      คุณลักษณะอันพึงประสงค์
       1.   มีวินัย
       2.   ใฝ่เรียนรู้
       3.   มุ่งมั่นในการทำงาน

6      กิจกรรมการเรียนรู้

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556


หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

๑. ชื่อหลักสูตร
     ๑.๑ ภาษาไทย    : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
     ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Elementary Education

๒. ชื่อปริญญา
     ๒.๑ ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
          ชื่อย่อ  : ศน.บ. (การประถมศึกษา)

     ๒.๒ ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Elementary Education)
          ชื่อย่อ  : B.A. (Elementary Education)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย